தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை 2014-ல் பலதுறை அறிஞர் முனைவர் இரா.நாகசாமி, பல்வேறு துறைகளுக்கு ஆற்றியுள்ள பங்களிப்பை விளக்கும் வகையில் உரைவீச்சுத் தொடரை நடத்தியது. 24 முதல் 28 டிசம்பர் 2014 வரை நடந்த  நிகழ்ச்சிகளின் விவரங்கள் கீழே.

நான்காவது தமிழ் பாரம்பரிய பேச்சுக் கச்சேரி – Announcement

http://www.tamilheritage.in/2014/12/tamil-heritage-trust-pechchu-kutchery.html

Advertisements