தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை 2013-ல்  ‘ஸ்ரீரங்கம்’என்னும் தலைப்பை மையமாகக் கொண்டு உரைவீச்சுத் தொடரை நடத்தியது. 23 முதல் 27 டிசம்பர் 2013 வரை நடந்த  நிகழ்ச்சிகளின் விவரங்கள் கீழே.

மூன்றாவது தமிழ் பாரம்பரிய பேச்சுக் கச்சேரி – Announcement

http://www.tamilheritage.in/2013/12/tamil-heritage-pechchu-kachcheri-2013.html

Advertisements